top of page

Regulamin

§ 1 DEFINICJE

 1. Wydawnictwo – podmiot o nazwie Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Żuławskiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000470869, posługująca się numerem NIP: 777-323-26-50, numer REGON: 302483298, zajmujący się sprzedażą towarów (publikacje i czasopisma) oraz świadczący usługi (dostęp do serwisów internetowych dlaprofesjonalistów; organizacja szkoleń, konferencji, seminariów i e-kursów).

 2. Zamawiający – osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez Portal zawiera umowę z Wydawnictwem w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą. Jak również osoba fizyczna zawierająca umowę z Wydawnictwem w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową.

 3. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z Portalu oraz zasady i warunki świadczenia usług i sprzedaży towarów przez Wydawnictwo oferowanych poprzez Portal.

 4. Portal – serwis internetowy prowadzony przez Wydawnictwo umożliwiający zakup Produktu oraz korzystanie z jego treści elektronicznych, dostępny pod adresem: www.semantika.pl .

 5. Produkty – towary i usługi będące przedmiotem umowy z Zamawiającym, dostępne i świadczone przez Wydawnictwo poprzez Portal.

 6. Okres prenumeraty – ilość egzemplarzy czasopisma przewidziany dla wybranego Produktu w okresie obowiązywania umowy, określony każdorazowo na stronach Portalu.

 7. Okres dostępu do zasobów cyfrowych – dostęp do zasobów cyfrowych przez okres 12 miesięcy liczony od dnia Zapłaty do dnia odnowienia lub upływu okresu prenumeraty.

 8. Cena – ceny Produktów oferowanych przez Wydawnictwo na stronach Portalu są cenami netto, nie uwzględniają one kosztów pakowania i dostarczenia towarów. Podawane są w złotych polskich. Ceny są wiążące w chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

 9. Zapłata – data uznania rachunku bankowego Wydawnictwa lub data faktycznego otrzymania należności przez Wydawnictwo.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, w rozumieniu przepisu art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459) określający warunki zawierania umów pomiędzy Zamawiającym a Wydawnictwem dokonywanych poprzez Portal, telefonicznie, fax, e-mail (prenumerata@semantika.pl) lub formularz wysłany pocztą na adres Wydawnictwa.

 2. Do składania zamówień poprzez Portal uprawnieni są wyłącznie Zamawiający spełniający warunki określone w § 1 pkt. 2.

 3. Konsumenci (w rozumieniu art. 221 kc) zainteresowani produktami Wydawnictwa oferowanymi na stronach Portalu proszeni są o bezpośredni kontakt z Wydawnictwem, m.in. pisząc na adres biuro@semantika.pl.

 4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamawiający składając zamówienie poprzez Portal składa ofertę zakupu określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie na stronach Portalu.

 5. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym dla zakupu produktu oferowanego poprzez Portal.

§ 3 KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Dokonując Zamówienia na Portalu tworzone jest konto użytkownika. Konto użytkownika daje Zamawiającemu możliwość wygodnej realizacji kolejnych zamówień bez każdorazowego podawania danych, pełen dostęp do swoich danych i historii złożonych zamówień oraz wersji elektronicznych czasopism i dodatkowych zasobów cyfrowych (w zależności od wybranego wariantu Produktu).

 2. W celu dokonania rejestracji Zamawiający obowiązany jest poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się w Portalu, wskazać unikalny login i hasło, dzięki którym możliwe będzie logowanie się do Konta.

 3. Dostęp do konta jest zabezpieczony hasłem utworzonym przez Zamawiającego. Zamawiający powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła i zachowaniu go w poufności. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia przez Zamawiającego danych logowania do Portalu osobom trzecim.

 4. W ramach rejestracji konta Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany podczas rejestracji adres e-mail. Dokonując rejestracji konta Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawnictwo danych osobowych w celu i zakresie wskazanym w Regulaminie.

 5. Warunkiem skorzystania z Portalu i oferowanych na jego stronach Produktów jest spełnienie następujących wymagań technicznych przez urządzenie końcowe Zamawiającego: stabilny dostęp do sieci Internet, aktualna przeglądarka
  internetowa. Spełnienie powyższych wymagań technicznych leży po stronie Zamawiającego, na którym spoczywają wszelkie koszty z tym związane.

§ 4 ZAMÓWIENIE

 1. Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia i jego realizacji jest poprawne wypełnienie pól formularza zamówienia, potwierdzenie zamówienia oraz akceptacja Regulaminu w wersji obowiązującej podczas składania zamówienia.

 2. Formularz zamówienia należy podać następujące informacje:
  a) imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko użytkownika Portalu
  b) w przypadku, gdy Zamawiający jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą :

 3. nazwa podmiotu, 2. numer NIP, 3. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą także imię i nazwisko,

 4. adres wraz z kodem pocztowym,

 5. e-mail oraz telefon kontaktowy.
  c) w przypadku, gdy Zamawiający jest osoba fizyczna nabywająca Produkty w celach bezpośrednio związanych z jej działalnością zawodową:

 6. imię i nazwisko, 2. adres wraz z kodem pocztowym, 3. e-mail oraz telefon kontaktowy.

 7. Składając zamówienie Zamawiający składa Wydawnictwu ofertę na zakup Produktów objętych zamówieniem. Sam fakt złożenia przez Zamawiającego powyższego oświadczenia nie oznacza zawarcia z Wydawnictwem wiążącej umowy. Umowa zostaje zawarta między stronami dopiero w chwili dojścia do Zamawiającego oświadczenia o akceptacji złożonej przez Zamawiającego oferty, o której mowa w ust. 9.

 8. Złożenie Zamówienia możliwe jest 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia.

 9. Realizacja Zamówienia odbywa się w godzinach pracy Wydawnictwa w dni robocze.

 10. W celu złożenia zamówienia Zamawiający dokonuje wyboru typu Produktu, sposobu i adresu dostawy, adresu na jaki ma być wystawiona faktura VAT oraz sposobu płatności zgodnie ze wskazówkami podanymi na kolejnych etapach składania zamówienia.

 11. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający akceptuje zapisy niniejszego Regulaminu.

 12. Poprzez wypełnienie i akceptację formularza zamówienia Zamawiający oświadcza, że nie jest konsumentem i dokonany w Portalu zakup jest bezpośrednio związany z prowadzoną przez Zamawiającego działalnością zawodową lub gospodarczą.

 13. Akceptacja Zamówienia przez Wydawnictwo następuje przez przesłanie do Zamawiającego (na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym/zamówienia) potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zawiera numer zamówienia, zamówiony towar lub usługę, ilość produktów, cenę jednostkową i zbiorczą zamówienia, koszt jego dostarczenia oraz adres dostawy. W przesłanym potwierdzeniu wskazane są również dane niezbędne do dokonania płatności. Akceptacja ta jest równoznaczna z przyjęciem przez Wydawnictwo złożonej przez Zamawiającego oferty.

 14. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia w terminie 24 godzin Zamawiający powinien sprawdzić w swojej poczcie internetowej folder „SPAM” lub skontaktować z Wydawnictwem pod adresem e-mail: prenumerata@semantika.pl.

 15. W przypadku braku możliwości realizacji całego zamówienia lub jego części Zamawiający jest o tym fakcie informowany e-mailem lub telefonicznie. Zamawiający ma wówczas w ciągu 2 dni prawo do rezygnacji z zamówienia lub żądania dostarczenia częściowego zamówienia z dosłaniem pozostałych zamówionych Produktów w terminie późniejszym, przy czym za część zamówienia przesłaną w terminie późniejszym Zamawiający zobowiązany będzie uiścić dodatkową należność z tytułu kosztów dostawy, która zostanie ustalona z Wydawnictwem.

§ 5 PŁATNOŚĆ

 1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty całej ceny zamówienia wraz z podatkiem VAT oraz koszty dostawy.

 2. Zamawiający upoważnia Wydawnictwo na wystawienie faktury VAT bez podpisu Zamawiającego.

 3. Płatność za zamówione produkty odbywa się przelewem na wskazany rachunek bankowy, na podstawie faktury VAT dostarczonej pocztą wraz z dostawą pierwszego egzemplarza zamówionego Produktu,. Płatność może być również dokonana poprzez natychmiastowe płatności online jeśli są one dostępne dla danego Produktu na stronie Portalu.

 4. Nie ma możliwości zamówienia Produktów przy wysyłce za pobraniem.

 5. W przypadku przedłużenia umowy na podstawie § 8 ust. 9 faktura VAT za kolejny okres przesyłana jest wraz z pierwszym numerem Produktu w kolejnym okresie prenumeraty.

§ 6 DOSTAWA

 1. Koszt pakowania i dostarczenia Produktów jest podawany Zamawiającemu na stronach Portalu w trakcie procesu zamawiania. Koszt ten zależy od typu wybranego Produktu i pokrywany jest w całości przez Zamawiającego. Koszt dostawy znajduje się w potwierdzeniu zamówienia oraz na doręczonej Zamawiającemu fakturze VAT.

 2. Produkty książkowe, czasopisma w wydaniu papierowym oraz płyty CD wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej. Dostawa tych produktów realizowana jest jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku wysyłki za granicę przed złożeniem zamówienia należy skontaktować się z Wydawnictwem pod adresem: prenumerata@semantika.pl

 3. Dostawa publikacji elektronicznych Produktów i zasobów cyfrowych odbywa się poprzez konto użytkownika na Portalu po dokonaniu Zapłaty.

 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw kolejnych egzemplarzy Produktów, do czasu uregulowania płatności z § 5. Do wstrzymania dostaw może dojść po zignorowaniu informacji o tym przypominającej, która zostanie wysłana na adres e-mail Zamawiającego podany w zamówieniu.

§ 7 PRODUKTY

 1. Wydawnictwo oferuje Zamawiającym specjalistyczne czasopisma, które są dostępne w wydaniu papierowym oraz elektronicznym. Czasopisma oferowane są w modelu abonamentowym (Prenumerata).

 2. Opis każdego z Produktów i jego aktualna cena dostępna jest na stronach Portalu.

§ 8 PRENUMERATA

 1. Prenumerata Produktu może być oferowana w różnych wersjach zawierających wydanie papierowe, a czasem również wersje i materiały elektroniczne. Szczegółowy opis i porównanie wariantów Prenumeraty dostępna jest na stronie Portalu.

 2. W ramach umowy na podstawową wersję czasopisma Zamawiający otrzyma 1 egzemplarz każdego papierowego/elektronicznego wydania zamówionego czasopisma w okresie prenumeraty, począwszy od numeru aktualnego w momencie opłacenia zamówienia, chyba że Zamawiający wybierze numer wcześniejszy (o czym powinien poinformować Wydawnictwo w momencie składania zamówienia). Ilość numerów w okresie prenumeraty zależy od periodyczności danego czasopisma i jest każdorazowo podawana na stronach Portalu przy opisie Produktu.

 3. W wersji premium Zamawiający uzyskuje papierowe/elektroniczne wydanie zgodnie z ust. 2 oraz dostaje dostęp do dodatkowych materiałów cyfrowych, objętych okresem bieżącej prenumeraty. W wersji elektronicznej, w niektórych wersjach prenumeraty Produkty, można uzyskać dostęp do archiwalnych wydań elektronicznych czasopisma poszerzanych o dodatkowe materiały cyfrowe, wchodzących w skład zasobów cyfrowych Portalu w okresie bieżącej prenumeraty. Dostęp jest możliwy przez cały okres dostępu do zasobów cyfrowych. Zasada ta znajduje zastosowanie dla wszystkich okresów opłaconej
  prenumeraty pod warunkiem, że Zamawiający pozostawał prenumeratorem w sposób nieprzerwany.

 4. Wersje elektroniczne czasopism oraz materiały dodatkowe są dostępne przez konto użytkownika.

 5. Dostęp do zasobów cyfrowych może być jednocześnie realizowany maksymalnie z jednego urządzenia (stacjonarnego lub mobilnego). Zasoby cyfrowe mogą ulegać zmianom (uzupełnieniom, aktualizacjom, reorganizacjom). Wydawca nie ma obowiązku każdorazowego informowania Zamawiającego o zakresie zmian.

 6. Przerwanie ciągłości okresu prenumeraty skutkuje dezaktywacją dostępu do zasobów cyfrowych.

 7. Zamawiający opłaca z góry cały okres prenumeraty.

 8. Po upływie okresu bieżącej prenumeraty, prenumerata czasopisma zostaje odnowiona bez konieczności składania nowego zamówienia.

 9. Prenumerata nie ulegnie odnowieniu, o którym mowa w ustępie powyżej, jeżeli Zamawiający dokona jej wypowiedzenia zgodnie z § 9 ust. 2.

§ 9 REZYGNACJA Z PRENUMERATY

 1. Zamawiający może złożyć rezygnacje z prenumeraty w czasie jej trwania. Rezygnacja nie oznacza przerwania już opłaconej bieżącej prenumeraty. Tym samym Zamawiający otrzyma wydania papierowe, które pozostały do końca bieżącego okresu prenumeraty, a w przypadku posiadania dostępu do zasobów cyfrowych jest on aktywny do końca bieżącego okresu prenumeraty. Oświadczenie woli o rezygnacji z prenumeraty ma ten skutek, że po upływie bieżącego okresu prenumerata nie zostanie odnowiona.

 2. Rezygnację z dalszej prenumeraty można złożyć najpóźniej na 14 dni od ukazania się ostatniego numeru czasopisma w ramach aktualnego okresu prenumeraty.

 3. Oświadczenie woli o rezygnacji z prenumeraty należy składać wyłącznie w formie pisemnej. Można zostać przesłane na numer faksu 61 8471135 lub adres e-mail (prenumerata@semantika.pl). Po otrzymaniu oświadczenia o rezygnacji Wydawnictwo potwierdza pisemnie jego przyjęcie. Potwierdzenie dokonywane będzie mailowo poprzez jego wysłanie na adres mailowy Zamawiającego podany w zamówieniu lub wskazany w oświadczeniu o rezygnacji.

§ 10 REKLAMACJE

 1. Zamawiający ma prawo do złożenia pisemnej reklamacji na oferowane towary lub usługi. Reklamacja winna zostać złożona w terminie 3 dni od daty stwierdzenia jej podstaw.

 2. Reklamację należy przesłać na adres Wydawnictwa lub adres e-mail: prenumerata@semantika.pl.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego (imię nazwisko/nazwa firmy, adres pocztowy i/lub email), numer Zamówienia oraz opis problemu.

 4. Wydawnictwo ustosunkuje się do każdej reklamacji pisemnie w terminie 30 dni od jej otrzymania, powiadamiając Zamawiającego o sposobie dalszego rozwiązania sprawy. Jeżeli w w/w terminie Wydawnictwo nie ustosunkuje się do
  żądań Zamawiającego, oznacza to, że żądanie zostało uznane za uzasadnione.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Grupa Wydawnicza Semantika sp. z o.o.. Dane osobowe Zamawiającego podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do komunikacji handlowej Grupy Wydawniczej Semantika Sp. z o.o. ze swoimi klientami, chyba że Zamawiający wyraził zgodę na wykorzystanie danych do innych celów.

 2. Szczegóły dotyczące zbieranych danych, ich ochrony i przetwarzania znajdują się w Polityce Prywatności i Klauzuli Informacyjnej znajdujących się na stronach Portalu.

 3. Zamawiający wypełniając i zatwierdzając niniejszy Regulamin, godzi się na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, potwierdza znajomość treści Regulaminu oraz wyraża zgodę na realizację transakcji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 4. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronach Portalu. Każdy ma możliwość samodzielnego się z nim zapoznania przed złożeniem Zamówienia i zawarciem umowy.

 5. W zakresie nieuregulowanym treścią niniejszego Regulaminu zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 6. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawarcia, wykonywania i rozwiązania zawartej na mocy Regulaminu umowy sprzedaży bądź innych, strony – w przypadku braku porozumienia – skierują do rozstrzygnięcia sądowi miejscowo właściwemu dla
  siedziby Wydawnictwa.

 7. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Jednakże zmiana treści jego postanowień staje się skuteczna w stosunku do Zamawiającego wyłącznie od rozpoczęcia biegu nowego cyklu prenumeraty lub złożeniu przez Zamawiającego nowych Zamówień już po wejściu w życie Regulaminu w jego nowym brzmieniu, który będzie umieszczony na stronach Portalu.

 8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.12.2019 r.

bottom of page